VERWIJZERS

Binnen de GGZ wordt muziektherapie vaak ingezet om het welbevinden van de cliënt te bevorderen. Dit welbevinden heeft een driedelige indeling, namelijk: emotioneel welbevinden, psychologisch welbevinden en sociaal welbevinden.

Doelen worden gevormd op basis van klachtgerichte en persoonsgerichte hulpvragen, waarbij de hulpvraag van de cliënt het uitgangspunt is. Deze doelen worden gekoppeld aan verschillende soorten werkwijzen, die onder te verdelen zijn in drie werkwijzen:

  • Steunende: voorkomen van achteruitgang
  • Focale: verminderen van klachten
  • Inzichtgevende: inzicht geven in oorzaken van de problematiek

Verwijzing naar muziektherapie

Mensen met psychische klachten krijgen de eerste diagnose gesteld door de huisarts. Afhankelijk van de ernst van de problematiek worden vervolgstappen genomen, waarbij muziektherapie betrokken kan worden. De wens van de cliënt is hierin leidend, in overleg met de huisarts en/of regiebehandelaar. Voor de inzet van muziektherapie is het niet noodzakelijk om een verwijzing van de huisarts te hebben.

Een praktijk van de huisarts of generalistische basis ggz kan ook een vrijgevestigde muziektherapeut benaderen (zie model kwaliteitsstatuut ggz GGZ+model+kwaliteitsstatuut+2020.pdf (zorginzicht.nl)).

Figuur Stroomdiagram: toeleiding naar vaktherapie

Vergoedingen

In het basispakket van de zorgverzekering wordt muziektherapie over het algemeen niet vergoed, in veel aanvullende verzekeringen echter wel. In sommige gevallen kan muziektherapie wel worden vergoed bij de basis zorgverzekering van de Basis of Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ook kan muziektherapie soms vergoed worden uit het persoonsgebonden budget (pgb).

Het is dus van belang dat er zorgvuldig geïnformeerd wordt bij een zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn.

Via Vaktherapie vergoeding (update: 2023) – Zorgwijzer is meer informatie te vinden over de eisen voor het krijgen van een vergoeding en kunt u verschillende zorgverzekeraars vergelijken.

CONTACTFORMULIER:

NEEM CONTACT OP VIA CONTACTFORMULIER:

Uw bericht wordt verzonden naar de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapeuten

Muziektherapie.nl

Voor meer informatie kijk ook op de site van de NVvMT.